Algemene voorwaarden

1. Algemeen
  a) Deze door Zwemschool Aquanoa opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op Zwemschool Aquanoa
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool Aquanoa en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Aquanoa uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
   
  2. Activiteiten
  a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Envoz  organisatie.
b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor 1 doelgroep.
   
  3. Inschrijven
  a) Uw kind dient tussen de 4 en 11 jaar oud te zijn.
b) Uw kind word ingedeeld in een les van 45 minuten
c) De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website www.ZwemschoolAquanoa.nl
d) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van Zwemschool Aquanoa is bijgeschreven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.
e) Bij inschrijving van uw kind machtig u Zwemschool AquAnoa Vof  het maandelijkse lesgeld automatisch van uw bankrekeningnummer te  incasseren. 
   
  4. Lesrooster
  a) Gedurende het jaar worden alle lessen volgens het reguliere rooster gegeven. Het actuele rooster staat vermeld op de website www.zwemschoolaquanoa.nl.
b) Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende vakanties staan vermeld op de website www.zwemschoolaquanoa.nl bij het kopje 'Lessen'
   
  5. Gemiste lessen en ziekte
  a) Gemiste lessen door omstandigheden of ziekte van uw kind zijn voor eigen rekening ,er vindt geen financieële verrekening plaats.
b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, die langer duurt dan 4 weken, zal een betalingsstop plaats vinden, en zal de lesplaats eventueel komen te vervallen en na terugkomst weer kunnen worden hervat indien er ruimte is.
   
  6. Zwemlocaties
  a) Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurd zwembad.
b) Het diplomazwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikte bassin.
   
  7. Aanwezigheid ouder / verzorger
  a) De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is. 
b) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice  of  floor manager dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
   
  8. Afzwemmen en proefzwemmen
  a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de diploma eisen van de Envoz organisatie.
b) Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid van de leerling is hierbij  een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
   
  9. Betaling
  a) De betalingen van de lesgelden worden via automatische incasso geïnd op de 1ste dag van iedere maand    
Indien de incasso niet kan plaats vinden, om welke reden dan ook,dient u zelf voor de betaling te zorgen via uw eigen betaalrekening.
De zwemlessen betaald u altijd een maand vooruit.

b)Onder 1 maand zwemles  vallen 4 zwemlessen. 
  Door zwemschool Aquanoa word aangegeven welke lessen er komen te     vervallen 

c) De kosten voor het diplomazwemmen worden via een automatische incasso     geïnd.

 d) Bij uitblijvende betaling van het lesgeld zal de directie overwegen  uw kind uit te sluiten van de zwemles.
   
  10. Opzegtermijn
  Mocht u om wat voor reden besluiten om definitief te stoppen met de zwemles dan heeft u een opzegtermijn (per 1e) van een maand. Opzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren.
 
  11. Uitsluiting
  a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Aquanoa zijn bijgeschreven.
 
   
  12. Veiligheid
  a) Zwemschool Aquanoa spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.
b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisicos dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool Aquanoa is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico's.
   
  13. Aansprakelijkheid
  a) Indien er door overmacht geen lessen kunnen worden gegeven op de     leslocaties, kan Zwemschool Aquanoa daarvoor niet aansprakelijk worden   gesteld.
b) De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Aquanoa door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool Aquanoa verzekerde bedrag.
c) Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool Aquanoa voor enige andere vorm van schade is uitgesloten
d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Aquanoa meldt.
   
  14. Restitutie gelden/compenseren
 
a) Na het afzwemmen voor AB of ABC stopt het betalen van het lesgeld.
b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave     van reeds betaald lesgeld.
c) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie of door maatregelen vanuit Rijkswege , vindt er geen restitutie of compensatie van het lesgeld plaatst.
d) Er vindt nimmer restitutie of compensatie van gelden plaats.
   
  15. Privacybescherming
  a) Persoonsgegevens worden door Zwemschool Aquanoa alleen gebruikt voor de eigen administratie.
   
  16. Geschillen
  a) Alle geschillen tussen Zwemschool Aquanoa en u vallen onder het Nederlands recht
b) Alle geschillen tussen Zwemschool Aquanoa en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar gebruiker gevestigd is.
   
  17. Slotbepalingen
  Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben, begrepen en te hebben aanvaard.
   
Cookie instellingen